Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Ve společnosti Palkres s.r.o., se sídlem Černokostelecká 937/6, Strašnice, 100 00 Praha, IČO: 03897621, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239443 (dále jen „Palkres“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018.

 

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v Palkres zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tento dokument sledovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jeho obsahu.

 

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část vysvětlíme.

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Černokostelecká 937/6, Strašnice, 100 00 Praha, e-mailem na adrese palkres@seznam.cz či telefonicky na +420 776 222 257. 

 

 

 

 

UŽITEČNÉ POJMY

 

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v Palkres postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

 

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

 

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

 

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Palkres;

 

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

 

 

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Subjektem údajů může být:

 • zákazník (objednatel, investor) Palkres, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • obchodní partner (subdodavatel) Palkres, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s Palkres;
 • zaměstnanec Palkres;
 • uchazeč o zaměstnání u Palkres.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

 

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

 

Palkres zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, vyobrazení Vašeho podpisu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení;
 • foto a případně video záznamy, záznamy telefonních hovorů i online chatů jsou-li Palkres umožněny;
 • údaje vyplývající z komunikace;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu
 • transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy údaj o využívání našich produktů a služeb, transakce a smlouvy, naše předchozí nabídky; IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení; 2
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek, dále pak informace o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa (po jakou dobu, na jaké téma a jakým kanálem komunikujeme), včetně řešení stížností a požadavků. Zpracováváme i zpětnou vazbu, připomínky, návrhy a výsledky neanonymních průzkumů.

 

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

 

Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa Palkres shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů a též prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro tyto účely na našich webových stránkách. Tyto osobní údaje používáme pro účely konkrétního výběrového řízení a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

 

Právní základ:

 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.

 

PERSONALISTIKA

 

Palkres zpracovává také osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců, který zaměstnanci obdrží při uzavření pracovní smlouvy.

 

MARKETING

 

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb Palkres různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, faxu, e- mailu, internetu, včetně sociálních sítí. Zpracováním za účelem marketingu rozumíme poznání vašich preferencí a nabídky produktů pro Vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení základních údajů, údajů o produktech a službách a profilových údajů, včetně profilování, to i automatickými prostředky. Zpracování pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (např. zasílání e-mailů a SMS klientům).

 

Omezit marketing můžete přímo v našich obchodních sděleních, kde je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, v rámci telefonického hovoru, prostřednictvím emailu, písemně nebo osobně v našem sídle či na naší pobočce. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

 

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

 

KOMUNIKACE PŘES WEBOVÝ FORMULÁŘ A JINÁ KOMUNIKACE

 

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, email, a popř. další osobní údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se 3 zpracováním Vašich osobních údajů. Také v případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

 

 

Právní základ:

 • Váš souhlas.

 

NÁVŠTĚVA WEBOVÝCH STRÁNEK

 

Obecně můžete navštěvovat webové stránky Palkres www.online-papirnictvi.cz, aniž byste museli uvádět vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme shromažďovat anonymní informace ohledně používání našich webových stránek z Vaší strany. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby. Dále zpracováváme Vaši IP adresu.

 

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy

 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

 

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

 

Právní základ:

 • plnění povinností z právních předpisů.

 

VÝKON, RESP. OBHAJOBA PRÁV

 

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje z naší komunikace a interakce, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

 

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy.

VNITŘNÍ SPRÁVA, OPTIMALIZACE PROCESŮ, CERTIFIKACE

 

Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění povinností v rámci procesů zavedených v Palkres. Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje jsou používány pro účely plánování, pro případy řešení mimořádných situací, vyhodnocování atd. Vaše osobní údaje zpracovávané pro tyto účely získáváme především prostřednictvím formulářů vycházejících zejména z norem pro management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Právní základ:

 • naše oprávněné zájmy
 • plnění povinností z právních předpisů.

 

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit.

V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění.

 

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v Palkres vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a Palkres, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

 

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním a sdílením údajů pro marketingové účely, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 2 roky od jeho ukončení. Pokud se naším klientem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

 

JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

 

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemůžeme poskytnout příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od Vás osobní údaj vyžadujeme.

 

SOUHLAS

 

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Palkres, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad.

 

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

 

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů – investorů, subdodavatelů atd.). Pro vnitřní administrativní účely si mezi sebou předáváme údaje v rámci skupiny.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci Palkres. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

 

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • finanční ústavy;
 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy; •
 • poskytovatel služeb pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; • další osoby podílející se na realizaci staveb;
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť; • marketingové agentury;
 • advokáti;
 • auditoři;
 • subjekty spolupracující s námi ve věrnostních programech;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo Palkres pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás. 

 

ZABEZPEČENÍ

 

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance a dodavatele Palkres, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v Palkres.

 

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

 

Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

 

WEBOVÉ STRÁNKY

 

Webové stránky Palkres www.online-papirnictvi.cz, můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme zpracovávat Vaši IP adresu a dále shromažďovat informace ohledně používání našich webových stránek. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

 

CO JSOU COOKIES?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

 

PROČ Palkres POUŽÍVÁ COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ VYUŽÍVÁ?

 

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Seznam cookies či dalších sledovacích technologií, které jsou využívány na našich webových stránkách a jejich přesný účel, naleznete zde.

 

VÍCE INFORMACÍ O COOKIES, ZAKÁZÁNÍ COOKIES

 

Více informací o tom, co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce http://www.allaboutcookies.org

 

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

 

 

 

 

VAŠE PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme- li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

 

Svá práva související se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit také prostřednictvím žádosti, jejíž vzor naleznete na webových stránkách Palkres, www.online-papirnictvi.cz.

 

PRÁVO NA INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce.

 

Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Máte právo žádat od Palkres kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

PRÁVO NA OPRAVU

 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby Palkres bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. 


S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

 

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

 

PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO „BÝT ZAPOMENUT“)

 

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby Palkres bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Palkres má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo české republiky.

 

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků. Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

 

Máte právo na to, aby Palkres omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Palkres mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. Palkres již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy Palkres převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

 

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Palkres, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Palkres bránil, a to v případě, že:

 

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany Palkres přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODNUTÍ, VČ. PROFILOVÁNÍ

 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Palkres nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Palkres, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. Palkres však v současné době takové zpracování osobních údajů neprovádí.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů Palkres, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy Palkres. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy Palkres, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

 

 

 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

 

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Černokostelecká 937/6, Strašnice, 100 00 Praha, e-mailem na adrese palkres@seznam.cz či telefonicky na +420 776 222 257.